Публічна оферта

ТОВ «Правильні рішення» (код ЄДРПОУ 33422484), (далі — Opendatabot), в особі директора Іванкіна Олексія Юрійовича, який діє на підставі статуту пропонує (надає оферту) укласти договір про надання послуг з оброблення даних (далі — Договір) фізичним, юридичним особам та фізичним особам-підприємцям на умовах і в порядку, зазначених в цій публічній оферті.

Клієнт, ознайомившись з положеннями цієї публічної оферти, діючи з метою отримання послуг від Opendatabot, приймає умови цієї пропозиції шляхом оплати послуг Opendatabot.

1. Визначення понять

1.1. Сервіс Opendatabot — сервіс моніторингу відкритих даних про юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців для запобігання рейдерським захопленням і контролю контрагентів.

1.2. Месенджер — служба обміну миттєвими повідомленнями в реальному часі через інтернет.

1.3. Клієнт — будь-яка фізична, юридична особа та фізична особа-підприємець, яка акцептувала цю публічну оферту.

2. Предмет договору

2.1. Договір регулює права та обов’язки Сторін при надання послуги з обробки даних «Моніторинг реєстраційних даних бізнесу» (далі — Послуга).

2.2. При наданні Послуги Opendatabot, на запит Клієнта, надає інформацію, зазначену у п. 3.2. Договору та надсилає повідомлення Клієнтові у разі зміни такої інформації.

3. Порядок та строки надання послуг

3.1. Запити Клієнта та інформація від Opendatabot`a надсилається з використанням месенжерів. Повний перелік месенджерів, які підтримуються та посилання на них міститься на сайті https://opendatabot.com/

3.2. При наданні Послуги, Opendatabot надсилає повідомлення Клієнтові про зміни наступної інформації:

3.2.1. щодо юридичних осіб: назва, місцезнаходження та стан реєстрації юридичної особи, її засновників (учасників), розмір статутного капіталу, види діяльності, відомості про керівника та підписантів, дати відкриття виконавчого провадження, інформація про здійснення зв’язку з юридичною особою, статус платника ПДВ, податковий борг, планові перевірки, спеціальні санкції Мінекономрозвитку, судові рішення.

3.2.2. щодо фізичних осіб-підприємців: ПІБ, стан та місце реєстрації, основний вид економічної діяльності, податковий борг.

3.3. Підключення месенджера до отримання Інформації за цим Договором відбувається автоматично після оплати Клієнтом послуг через цей месенджер.

3.4. Клієнт має право отримувати Послуги після попередньої оплати, у межах оплаченого обсягу.

3.5. Послуги, які були оплачені, але не запитані Клієнтом — вважаються наданими належним чином та не переносяться на наступний місяць.

3.6. Клієнт має право використовувати Інформацію на свій власний розсуд, для своїх власних (у тому числі комерційних) потреб.

4. Приймання-передача наданих послуг

4.1. У разі наявності зауважень по наданих послуг, Клієнт надсилає зауваження на адресу електронної пошти mail@opendatabot.com протягом одного місяця з моменту виявлення надання послуг неналежної якості. У разі відсутності зауважень, послуги вважаються прийнятими Клієнтом належним чином.

4.2. На запит Клієнта, Opendatabot формує на надсилає на адресу електронної пошти Клієнта Акт приймання-передачі наданих послуг, скріплений електронним цифровим підписом.

5. Вартість та порядок розрахунків

5.1. Послуги надаються на умовах попередньої оплати.

5.2. Вартість надання Послуг за цим Договором визначається в залежності від кількості компаній та/або фізичних осіб підприємців, щодо яких здійснюється моніторинг. Вартість моніторингу становить 270 гривень за один місяць моніторингу 10 компаній.

5.3. Клієнт оплачує Послуги за перший місяць на розрахунковий рахунок Opendatabot на основі рахунку, надісланого Клієнтові. Списання вартості послуг за другий та наступні місяці здійснюється автоматично з картки Клієнта. Opendatabot повідомляє про списання коштів за 7 днів. Клієнт має право відмовитись від автосписання за 7 днів.

5.4. Послуги вважаються оплаченими після зарахування коштів на розрахунковий рахунок Opendatabot.

6. Відповідальність сторін

6.1. Opendatabot не несе відповідальності у разі невідповідності Інформації, наданої Клієнтові, якщо така інформація відповідає інформації, оприлюдненій розпорядником інформації у порядку ст. 101 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

6.2. Сторони звільняються від відповідальності за порушення зобов’язань за Договором, якщо таке порушення є наслідком дії обставин непереборної сили і якщо Сторона доведе існування таких обставин.

6.3. Під непереборною силою у Договорі розуміються будь-які надзвичайні події, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, пожежі, бурі, нагромадження снігу або ожеледь, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, загроза війни, революції, заколоти, повстання, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, вибухи, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

6.4. Сторона, для якої є неможливим виконання зобов’язань за цим Договором внаслідок дії непереборної сили, повинна при першій можливості повідомити іншу Сторону про настання, ймовірну тривалість та закінчення строку таких дій.

6.5. Доказом існування обставин непереборної сили та строку їх дії є належним чином оформлені довідки відповідних державних органів та/або Торговельної промислової палати за місцем виникнення такої події. Підтвердженням обставин непереборної сили, що відбулись у хостинг-провайдера Opendatabot (пожежа, повінь тощо) є повідомлення хостинг-провайдера.

7. Врегулювання спорів

7.1. У випадку виникнення недоліків у наданні Послуги, Клієнт надсилає вмотивовану претензію на електронну пошту Opendatabot (mail@opendatabot.com). Претензія оформлюється у довільній формі з описом проблеми, яка виникла під час отримання Послуги, дати та часу виникнення проблеми.

7.2. У разі неможливості врегулювання спору в досудовому порядку протягом двадцяти робочих днів з моменту відправки вмотивованої претензії Стороною, спір вирішується в порядку, визначеному законодавством України.

8. Конфіденційність

8.1. Сторони зобов’язуються не розголошувати будь-яку інформацію та документи, отримані ними в результаті виконання цього Договору, окрім випадків, зазначених в цьому Договорі.

8.2. Розголошення інформації та документів, отриманих Стороною в результаті виконання цього Договору, за письмовою згодою другої Сторони або відповідно до вимог законодавства України не вважається порушенням п. 8.1. Договору.

9. Строк дії договору

9.1. Договір набирає юридичної сили з моменту акцепту Клієнтом цієї публічної оферти та дії до 31.12.2017.

9.2. Договір може бути розірвано за згодою Сторін.

10. Строк дії договору

10.1. Недійсніть окремих положень Договору не впливає на дійсність будь-яких інших положень Договору.

10.2. Заголовки розділів наводяться лише для зручності і не впливають на їх тлумачення.

ТОВ «Правильні рішення»

код ЄДРПОУ 33422484

адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Мечникова, буд. 10-Б, офіс 402

керівник: Іванкін Олексій Юрійович

Дата останнього оновлення: 16.08.2017